H2O 60 PACK sada- kompletní sada pro ošetření vody v bazénu

Neohodnoceno
 
Akce Novinka
 
Dostupnost Skladem (5 ks)
Běžná cena 1 450 Kč
Ušetříte 260 Kč (–18 %)
Cena 983,47 Kč bez DPH
1 190 Kč    
Kategorie Bazény a vířivky
 

SADA Obsahuje

 

2x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 0,25 l, 1 X H2O pH minus 1,4 kg, 1 x H2O BASIC pH testr,  odměrka a návod


Sada je určená pro všechny typy bazénů – venkovní i zastřešené, s filtrací i bez filtrace.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid.  Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Bezpečnostní listy:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.