Univerzální prací prášek ZICO PRO 5Kg

3 hodnocení
 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Cena 99,17 Kč bez DPH
120 Kč    
Kód produktu 90420509
Kategorie Čistící prostředky
 

Univerzální prací prášek určený pro namáčení, předpírání i praní všech druhů prádla vyjma vlny a hedvábí.
Použitelný při všech teplotách, je vhodný na barevné i bílé prádlo a poradí si i s těmi nejodolnějšími skvrnami.

 

 


Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: :
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Doplňkové věty:
EUH208 Obsahuje Substilisin, Alpha-amylase, Lipase, DIPENTENE, Terpinolene. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Nebezpečné látky: Uhličitan sodný, Metakřemičitan disodný.
Prvky značení:
Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% mýdlo, enzymy,
parfém (Limonene)

Hmotnost 5.3 kg