Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY

pro prodej zboží kupujícímu - spotřebiteli prostřednictvím on-line obchodu www.vernatshop.cz

obchodní společnosti VERNAT s.r.o., se sídlem Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary identifikační číslo: 29113563, DIČ: CZ29113563 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, vedeném pod spisovou značkou C 25734.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VERNAT s.r.o., se sídlem Loketská 344/12, PSČ 360 06 Karlovy Vary, identifikační číslo: 04172973, DIČ: CZ04172973, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, vedeném pod spisovou značkou C 25734 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, kde jsou tyto podmínky volně dostupné. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vernatshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), kde jsou rovněž k dispozici bližší kontaktní informace prodávajícího, jako adresa pro doručování elektronické pošty a jiné kontaktní a platební údaje.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V případě realizace nákupu v rámci podnikatelské činnosti je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. Využití podmínek spotřebitele při výkonu podnikatelské činnosti prodávající může hodnotit jako porušení smluvních podmínek s tím, že v takovém případě je prodávající oprávněn i v průběhu realizace konkrétní dodávky změnit podmínky tak, aby tyto odpovídaly podnikatelskému vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pro kupujícího ve smluvním vztahu platí kromě zvláštních ustanovení občanského zákoníku také příslušné předpisy na ochranu spotřebitele, zejm. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, resp. ujednání mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, není-li dále stanoveno jinak.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i prodávajícím odsouhlasená objednávka kupujícího, přičemž pro prodávajícího jsou závazné jen ty podmínky, které potvrdil. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a obsahují bližší úpravu podmínek realizace objednávky kupujícího v rámci webové stránky a dále povinné informace vyžadované ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Prodávající odpovídá za zabezpečení zveřejněného věcného obsahu internetových stránek a současně za zajištění uložených dat a údajů nezbytnými bezpečnostními opatřeními. Prodávající současně prohlašuje, že data zveřejněná na webové stránce splňují obecné požadavky na kompatibilitu s hardwarem i softwarem každého běžného uživatele. Náklady související s návštěvou a prohlížením webové stránky prodávajícího, jakož i on-line obchodu, nese kupující, a to na základě smlouvy uzavřené s jeho poskytovatelem internetového připojení dle jím zvoleného tarifu či sazby.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V opačném případě kupující bere na vědomí, že zcela odpovídá prodávajícímu za újmu tím vzniklou.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nepovažuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy, tedy prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků kromě nákladů spojených s balením a dodáním zboží.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Specifikace a složení produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Veškeré fotografie jsou pouze ilustrativní, výrobce může změnit podobu obalu či produktu (při zachování jeho složení) bez předchozího upozornění. Běžná cena uvedená u produktu je výrobcem či dodavatelem doporučená prodejní cena.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po odeslání objednávky kupujícím jsou údaje uvedené v objednávce prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). K tomu je kupující povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro včasnou realizaci objednávky.
 • Podmínkou realizace objednávky zboží, resp. uzavření kupní smlouvy, je bezvýhradní souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami, popř. s reklamačním řádem. Kupující tak zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil se všemi ustanoveními obchodních podmínek a vyslovuje souhlas s jejich zněním v plném rozsahu. Zaslání objednávky s dodatkem nebo odchylkou od obchodních podmínek není návrhem na uzavření smlouvy, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle vlastního výběru z následujících způsobů:
  • Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. D odstavec 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, resp. uskutečněním dodávky zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž v takovém případě dochází k expedici zboží až po provedení úhrady.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. C odstavec 7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.
 • Kupující bere na vědomí, že povinnost uhradit kupní cenu trvá i v případě neoprávněného nepřevzetí zboží bez oprávněného odstoupení od smlouvy dle čl. E obchodních podmínek.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu a další doklady ke zboží, záruční listy, potvrzení a certifikáty vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle je v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. E odstavec 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vernat.cz
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. E odstavec 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají níže uvedená práva vyplývající z porušení smluvních povinností: (a) nároky na náhradu škody dle obecných předpisů, (b) jiná ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu na adresu provozovny vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. E odstavec 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, a to bez jakýchkoli úroků. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad (i množstevních) toto neprodleně oznámit přepravci; neučiní-li tak, platí, že zboží žádné zjevné vady nemělo. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Dodávka zboží se považuje za uskutečněnou v okamžiku převzetí kupujícím, což kupující stvrzuje podpisem přepravního listu nebo dodacího listu. Za uskutečnění dodávky zboží se považuje rovněž neoprávněné odmítnutí zboží, a to vč. nepřevzetí bez udání důvodu. Zboží se nepovažuje za dodané, jestliže jeho převzetí kupující oprávněně odmítl (čl. F odstavec 4.)
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Všechny nabízené způsoby dopravy a jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na www.vernatshop.cz. Ceník se vztahuje na zásilky do hmotnosti 50 kg, u zásilek o vyšší hmotnosti si prodávající si vyhrazuje právo dodatečně připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
 • Při osobním převzetí zboží předá prodávající zboží kupujícímu, nebo osobě uvedené v dodací adrese a je před vydáním zboží z bezpečnostních důvodů oprávněn požadovat po kupujícím doklad totožnosti.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a souvisejících nákladů, ne však dříve nežli dodávkou zboží, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. G odstavec 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pro řádné uplatnění práv z vadného plnění je nutné dodat i příslušný doklad o koupi zboží, jímž je daňový doklad.
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle kupní smlouvy, a to řádně a včas.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. I odstavec 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
 • Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.
 • Prodávající je oprávněn předat e-mailovou adresu Kupujícího, který souhlasil se zasíláním obchodních sdělení, za účelem vygenerování Dotazníku spokojenosti Heuréka.cz.

11. DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. JEDNOSTRANNÉ ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • Prodávající si vyhradil právo měnit či doplňovat obchodní podmínky a takové právo může realizovat kdykoliv, a to i v rozsahu cenových a platebních podmínek, zejm. v návaznosti na změny právních předpisů.
 • Navrhovanou změnu prodávající oznámí zveřejněním informace prostřednictvím webových stránek, alespoň 3 týdny přede dnem účinnosti navrhovaných změn.
 • Kupující, u kterého do doby nabytí účinnosti navrhovaných změn obchodních podmínek nedošlo ke splnění smluveného závazku, má právo tyto změny odmítnout. Písemná výpověď kupní smlouvy z toho důvodu musí být prodávajícímu doručena nejpozději přede dnem nabytí účinnosti navrhovaných změn. Neodmítne-li kupující ve stanovené lhůtě navrhované změny, platí, že obchodní podmínky v novém znění přijal.
 • Během výpovědní doby, která činí 14 dnů, jsou smluvní strany povinny se vzájemně vypořádat tak, že si vrátí vše, co si do té doby plnily. V opačném případě se vzájemně finančně vypořádají tak, aby žádná smluvní strana z uvedeného jednání nezískala neoprávněný majetkový prospěch.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: VERNAT s.r.o. Loketská 344/12 Karlovy Vary - Dvory 360 06 adresa elektronické pošty: info@vernat.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.2.2021.