H2O pH minus 1,4 kg - (PŘÍPRAVEK PRO SNÍŽENÍ PH VODY)

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 19,60 Kč (–12 %)
Cena 115,21 Kč bez DPH
139,40 Kč    
Kód produktu 700714
Značka H2O COOL
Kategorie Akční zboží
 

PŘÍPRAVEK PRO SNÍŽENÍ PH VODY

Ideální hodnota pH při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 7,0–7,4. Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků. Při nízkém ph (pH < 7,2) korodují kovové části bazénu a vířivek a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivce. Při vysokém pH (> 7,6) dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.


Bezpečnost a první pomoc

Nebezpečí!

H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud  je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
 
 
 

 

 

Hmotnost 1.6 kg